O nás

Spoločnosť Crypt, s.r.o., so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44 533 411 ako vybraná osoba v zmysle § 6 ods. 3 ZoRK, ktorá bola určená stranami rozhodcovskej zmluvy, zabezpečuje kvalifikovaný výber rozhodcu, ktorého úlohou je vykonať o spore medzi týmito stranami rozhodcovské konanie a spor spravodlivo rozhodnúť.

Našou ambíciou je poskytnúť právnickým a fyzickým osobám vhodný prostriedok na rýchle a efektívne uplatňovanie ich práv, ktoré je plnohodnotnou alternatívou k občianskemu súdnemu konaniu vedenému všeobecnými súdmi na území Slovenskej republiky.

Obchodnoprávne a občianskoprávne spory pred rozhodcami ustanovenými spoločnosťou Crypt, s.r.o. sú prejednávané a rozhodované rozhodcami, ktorých odbornosť, kvalifikácia a praktické skúsenosti sú zárukou zákonného, rýchleho, objektívneho a spravodlivého rozhodnutia.

Rozhodcovia pri prejednávaní a rozhodovaní kladú dôraz na dôslednú aplikáciu právnych predpisov, rešpektujúc relevantnú judikatúru domácich i zahraničných súdov tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.

Ustanovení rozhodcovia, vedomí si svojho postavenia v rozhodcovskom konaní, dôsledne dodržiavajú a plnia všetky svoje povinnosti uložené im právnymi predpismi, a to najmä povinnosti uvedené v § 6a ZoRK:

„Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali. Rozhodca je tiež povinný pri výkone svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.“

Kontakt

Crypt, s.r.o.
Stráž 8419
960 01 Zvolen
Slovenská republika

www.srsud.sk