Úvod

Rozhodcovské konanie možno charakterizovať ako konanie, v ktorom rozhodcovský súd v súlade s právnymi predpismi prejednáva a rozhoduje spory medzi účastníkmi konania, pričom jurisdikcia je prenesená na základe dobrovoľného rozhodnutia zmluvných strán vyjadreného v rozhodcovskej zmluve zo všeobecného súdu na rozhodcovský súd.

Podstata rozhodcovského konania spočíva v mimosúdnom riešení sporov. Samotné rozhodcovské konanie je alternatívou konania pred všeobecnými súdmi, pričom jeho významnými prednosťami sú flexibilita, rýchlosť, neformálnosť a nižšie trovy konania.

Rozhodcovské konanie je upravené v zákone č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“).

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých môžu ich účastníci uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory:

  1. o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  2. o osobnom stave,
  3. súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
  4. ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania,
  5. vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou súvisiace.

V rozhodcovskom konaní rozhoduje rozhodca alebo rozhodcovia, ktorí boli ustanovení spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v rozhodcovskej zmluve.

Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú
v rozhodcovskom konaní. Ak to v rozhodcovskej zmluve zmluvné strany výslovne nevylúčia, sú právne následky rozhodcovskej zmluvy záväzné aj pre ich právnych nástupcov.

Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve; t.j. môže byť súčasťou právneho úkonu (zmluvy), ktorý zakladá právny vzťah.

Rozhodcovské konanie je v zásade jednostupňové.

Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Rozhodcovský rozsudok je po uplynutí lehoty na plnenie v ňom uvedenej exekučným titulom podľa § 41 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Crypt, s.r.o.
Stráž 8419
960 01 Zvolen
Slovenská republika

www.srsud.sk